ปรัชญาหมวดวิชาทักษะชีวิต   
       
  เรียนรู้วิชาพื้นฐาน บูรณาการสู่วิชาชีพ

      วิสัยทัศน์หมวดวิชาทักษะชีวิต   
         จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาของตนเอง
         มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิต
         ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


      พันธกิจ ( Mission )    
         1.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดขอบ ซื่อสัตย์สุจริต

         2.  ครูจัดการเรียนการสอนเต็มความรู้ความสามารถ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
         3.  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความคิด เพื่อจัดทำสิ่งประดิษฐ์นวัฒกรรม
              โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน

      

      เป้าหมาย ( Goal)
         1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ เรียนผ่านวิชาในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ทุกรายวิชา
         2.  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
         3.  มีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

TOP

 

      ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายประมง  โพธิ์คลัง
หัวหน้าแผนกวิชา
คบ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
............................................................................................................................................................
นางคณาลักษณ์  จันทร์เติบ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย
 
............................................................................................................................................................
นายเอกพจน์ ไตรโยธี
วุฒิการศึกษา ศศบ. การฝึกและการจัดการกีฬา
 
............................................................................................................................................................
นางสาวขวัญตา บัวสกุล
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา
............................................................................................................................................................
ไม่มีรูปคับ
นางสาวสาวิตรี  พาดี
วุฒิการศึกษา   วท.บ. สถิติประยุกต์
............................................................................................................................................................
ไม่มีรูปคับ
นายอุกฤษฏ์  คำปัง
วุฒิการศึกษา   ค.บ. ภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................................................
ไม่มีรูปคับ
Miss Zhang Bo
วุฒิการศึกษา  การสอนภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................................................


TOP
 
      SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์       


TOP
 
      กิจกรรมภายในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
         
 
 


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัย
การอาชีพพรรณานิคม    [ โทรศัพท์ (042) 746-302   โทรสาร (042) 746-302 ]
ออกแบบโดย : นางสาวฤทัยรัตน์   e-mail : picky_131126@hotmail.com